Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 2. Onderhoud van een website: het door R-Creations inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie R-Creations een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

 

Toepasselijkheid

 1. Door verlening van een opdracht aan R-Creations verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van R-Creations en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en R-Creations opgenomen wordt.

 

Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave R-Creations zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgave door R-Creations blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door
  R-Creations. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en R-Creations zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht R-Creations niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. R-Creations heeft de mogelijkheid om voor en/of tijdens (lopende) opdrachten een percentage van het volledige bedrag alvast in rekening te brengen.
 7. R-Creations heeft de mogelijkheid om voor aanvang van werkzaamheden een (aan)betaling te verlangen.
 8. Onder verstrekte opdrachten of akkoorden op offertes verstaat gebruiker alle manieren waarop deze tot stand zijn gekomen zowel schriftelijk als mondeling, zowel via e-mail als telefonisch gecommuniceerd.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. R-Creations zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft R-Creations het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan R-Creations aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan R-Creations worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan R-Creations zijn verstrekt, heeft R-Creations het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. R-Creations is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat R-Creations is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor R-Creations kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan R-Creations de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door R-Creations of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart R-Creations voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp door R-Creations voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen R-Creations en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. R-Creations kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met R-Creations gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. R-Creations heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
 5. Indien opdrachtgever na gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is R-Creations gerechtigd een deel van of alle kosten in rekening te brengen.

 

Levering en levertijd

 1. R-Creations gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp maakt R-Creations eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever.
 3. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan-en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan R-Creations. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat R-Creations ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties R-Creations over tot het voltooien van de volledige website en/of grafisch ontwerp.
 4. Mocht R-Creations onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan R-Creations alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij R-Creations een termijn van minimaal 30 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

 

Overmacht

 1. R-Creations aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer R-Creations als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal R-Creations alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en R-Creations geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door R-Creations tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door R-Creations minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 3. R-Creations behoud zich het recht voor om voor aanvang van werkzaamheden een aanbetaling te verlangen.
 4. Offerteprijzen zijn gebaseerd op een continue doorloop van een opdracht door het productieproces. Wanneer dit proces stagneert omdat de opdrachtgever achterblijft met informatie of materiaal dan is R-Creations gerechtigd om bij het hervatten van de werkzaamheden de kosten voor inwerktijden in rekening te brengen.

 

Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website en/of grafisch ontwerp wordt gesloten tussen de opdrachtgever en R-Creations is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 7 dagen na het verzenden van de factuur door R-Creations het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door R-Creations aan de opdrachtgever elke maand, kwartaal of half jaar een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 7 dagen na het verzenden van de factuur door R-Creations het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. In genoemde gevallen behoudt R-Creations zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (7 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan R-Creations over het openstaande bedrag.
 5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door R-Creations een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 1 week na facturering R-Creations hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 7 dagen na verzending voldaan moet worden.
 7. Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens R-Creations heeft voldaan.

 

Aansprakelijkheid

 1. Voor zover R-Creations bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop R-Creations weinig of geen invloed kan uitoefenen kan R-Creations op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met R-Creations of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met R-Creations.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is R-Creations slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van R-Creations voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. R-Creations kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. R-Creations is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 5. De opdrachtgever dient R-Creations terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door R-Creations geleden schade.
 6. Tenzij anders is overeen gekomen levert R-Creations de door haar ontwikkelde websites af met software in de op dat moment actuele stabiele versies. Wanneer hiervoor geen onderhoudscontract is overeen gekomen kan R-Creations niet verantwoordelijk gehouden worden voor de update(s) van deze software en evenmin voor schade die kan zijn ontstaan door niet uitgevoerde updates.

 

Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. R-Creations noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

Browsercomptabiliteit

 1. Alle door R-Creations ontwikkelde websites worden gebouwd om compatibel te zijn met de belangrijkste browsers (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Safari). Van deze browsers ondersteunen we de op het moment van bouwen meeste gebruikte versie en de twee onderliggende hoofdversies.
 2. R-Creations garandeert op generlei wijze dat het door R-Creations gemaakte template door alle browsers op exact dezelfde manier wordt weergegeven.
 3. R-Creations garandeert op generlei wijze dat het door R-Creations gemaakte template op nog nieuw uit te komen browsers op dezelfde manier zal blijven werken of zal worden weergegeven.
 4. De kans is groot dat de door R-Creations gemaakte websites ook in oudere versies van genoemde browsers en andere weinig gebruikte andere browsers prima functioneren. Dit wordt echter niet door R-Creations gegarandeerd.
 5. Door middel van aanvullende afspraken kan van bovenstaande punten 1-4 worden afgeweken.

 

Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan R-Creations, waarna R-Creations deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan R-Creations binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. R-Creations behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 

Overig

 1. R-Creations zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan R-Creations.
 2. Wanneer R-Creations bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. R-Creations kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet goed functioneren van de door de hoster geleverde diensten.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. R-Creations zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. R-Creations is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. R-Creations behoudt zich het recht voor een kleine link, al dan niet in de vorm van een logo, op de site te zetten van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen R-Creations en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Arnhem aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door R-Creations met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van R-Creations beslissend.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op:

R-Creations
Berberislaan 11
7101 ZR Winterswijk
Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op Webhosting, uitgevoerd door R-Creations, tenzij expliciet anders vermeld wordt.
Door verlening van een opdracht aan R-Creations verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 26 november 2015.