Definities

 1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Provider: R-Creations, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09174087.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met R-Creations de Overeenkomst heeft afgesloten.
 4. Overeenkomst: elke afspraak of overeenkomst tussen Opdrachtgever en R-Creations.
 5. Partij(en): Partij(en) bij de (te sluiten) Overeenkomst.
 6. Nettiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.
 7. Website: de website op het adres www.R-Creations.nl.
 8. Domeinnaam: een combinatie van tekens die ter identificatie van een computer op internet dient.
 9. Netwerk: de communicatieapparatuur, aansluitingen en verbindingen waarmee een computer kan communiceren met andere computers, via met name maar niet uitsluitend het internet.

Toepasselijkheid / uitvoering

 1. Op alle Offertes, Overeenkomsten en leveringen van R-Creations zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever voor of bij het sluiten van de Overeenkomst bepalingen of voorwaarden stelt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor R-Creations alleen bindend indien en voor zover deze door R-Creations uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. R-Creations is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

Communicatie

 1. De door R-Creations ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
 2. Waar in de Overeenkomst van ‘schriftelijk’ wordt gesproken, kan worden volstaan met e-mail mits de authenticiteit en integriteit van deze e-mail in voldoende mate vaststaat.

Verplichtingen / rechten R-Creations

 1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert R-Creations dat zij de Overeenkomst zal uitvoeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. R-Creations zal zich, voor zover redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, inspannen om de overeengekomen producten en/of diensten te leveren en in stand te houden gedurende zeven dagen per week en 24 uur per dag.
 3. R-Creations zal zich inspannen in om in geval van het niet beschikbaar zijn van producten en/of diensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Deze informatie zal middels de Website dan wel per elektronische berichtgeving worden verstrekt.
 4. R-Creations behoudt zich het recht voor haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van R-Creations. R-Creations zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. R-Creations zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de systemen nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

Verplichtingen / rechten Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt R-Creations steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
 2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat
  • smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend is
  • inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,
  • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,
  • hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
  • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat
  • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat, of
 3. Het opslaan en verspreiden van erotisch of pornografisch materiaal is uitsluitend toegestaan wanneer dit expliciet bij het sluiten van de Overeenkomst is bepaald en uitsluitend voor zover dergelijk materiaal in Nederland legaal opgeslagen en verspreid mag worden.
 4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van R-Creations of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks R-Creations, overige klanten van R-Creations of internetgebruikers hindert of schade toe kan brengen. R-Creations zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen ter preventie van hinder, overlast of schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart R-Creations van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
 6. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette en  aan eventueel door R-Creations gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de geleverde producten en diensten.
 7. Zonder toestemming van R-Creations is het Opdrachtgever verboden de door R-Creations verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 8. R-Creations heeft het recht het gebruik van de geleverde producten en diensten per direct en zonder voorafgaande mededeling te beperken, niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens R-Creations niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
 9. Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de Overeenkomst. Bij overschrijding van deze hoeveelheid is R-Creations bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld.

Prijzen / Offertes

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. R-Creations behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de Opdrachtgever bekend gemaakt. R-Creations is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwspagina’s van de Website. Een Opdrachtgever die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.
 4. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes verliezen hun geldigheid 30 dagen na de datum van verzending, tenzij de offerte anders vermeldt.
 5. Indien blijkt dat de voor of bij het sluiten van de Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft R-Creations het recht de prijzen hierover aan te passen.

Overeenkomst / levertijd

 1. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de aanvaarding van de Overeenkomst door R-Creations is bevestigd.
 2. De door R-Creations opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. R-Creations is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 3. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal R-Creations zo spoedig mogelijk de overeengekomen dienst(en) leveren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na oplevering van de Dienst, tenzij Opdrachtgever binnen deze periode al gebruik heeft gemaakt van de Dienst.

Gebruik van netwerken

 1. R-Creations zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van Netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het Netwerk van R-Creations. R-Creations kan echter niet garanderen dat deze Netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
 2. Aan het gebruik van deze Netwerken kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. R-Creations zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
 3. Indien naar het oordeel van R-Creations een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van R-Creations of derden en/of van de dienstverlening via een Netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is R-Creations gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Domeinnamen

 1. Indien de Overeenkomst (mede) strekt tot het bemiddelen bij het verkrijgen of gebruik van één of meer Domeinnamen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en gebruik van een Domeinnaam is afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. R-Creations vervult hierbij slechts een bemiddelende rol en kan geen garanties verstrekken dat een aanvraag, toekenning of gebruik ook werkelijk mogelijk zal blijken.
 3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt R-Creations schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een Domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 4. R-Creations is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van R-Creations.
 5. Indien R-Creations een Domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal R-Creations medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze Domeinnaam.
 6. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een Domeinnaam.
 7. R-Creations heeft het recht de Domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is R-Creations gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Rechten van intellectuele eigendommen

 1. Alle rechten van intellectuele eigendommen op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur berusten uitsluitend bij R-Creations of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is R-Creations toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur dan wel websites. Indien R-Creations door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 4. Opdrachtgever verstrekt hierbij R-Creations een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van R-Creations verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door R-Creations geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door R-Creations. 

Betalingsvoorwaarden

 1. Betalingen dienen ten hoogste 7 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 2. Alle voor R-Creations uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Bij verzuim van betaling aan de kant van Opdrachtgever is R-Creations gerechtigd de vordering te laten innen door een incassobureau.
 4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 6. In bovenstaande gevallen heeft R-Creations voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van R-Creations vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. In het bijzonder heeft R-Creations in deze gevallen het recht door Opdrachtgever opgeslagen of aangeboden websites, bestanden en/of e-mailadressen ontoegankelijk te maken dan wel te blokkeren.

Aansprakelijkheid

 1. R-Creations aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. De totale aansprakelijkheid van R-Creations wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
 3. Aansprakelijkheid van R-Creations voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Gezien het op de betrokken Netwerken grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet Opdrachtgever rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. R-Creations kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. R-Creations is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. Buiten de in artikel 12.2 genoemde gevallen rust op R-Creations geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van R-Creations.
 6. De aansprakelijkheid van R-Creations wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever R-Creations onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en R-Creations ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat R-Creations in staat is adequaat te reageren.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij R-Creations meldt.
 8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die R-Creations lijdt ten gevolgde van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
 9. Opdrachtgever vrijwaart R-Creations voor alle aanspraken van derden. 

Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat R-Creations door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van R-Creations kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
 2. De Overeenkomst kan na de minimumtermijn uit het vorige lid door R-Creations en Opdrachtgever tegen het einde van elke kalendermaand worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 3. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft R-Creations het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van R-Creations op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde
 2. derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.
 3. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
 4. R-Creations zal zich onthouden van kennisname van de inhoud van verzonden, ontvangen of opgeslagen communicatieberichten en bestanden van Opdrachtgever, tenzij kennisname redelijkerwijs nodig is voor de nakoming van de Overeenkomst, voor het goed laten functioneren van producten en/of diensten of voor het nakomen van een wettelijke plicht van R-Creations.

Personeel

 1. Opdrachtgever zal werknemers van R-Creations die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en R-Creations voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van R-Creations in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van R-Creations. Onder werknemers van R-Creations worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van R-Creations of van één van de aan R-Creations gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van R-Creations of van één van de aan R-Creations gelieerde ondernemingen waren.

Wijzigingen AV

 1. R-Creations behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van R-Creations of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Verandering in management of rechtsvorm bij Opdrachtgever of R-Creations hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin R-Creations gevestigd is.
 4. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan.
 5. In gevallen zoals in het vorige lid bedoeld, zullen Partijen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op:

R-Creations
Berberislaan 11
7101 ZR Winterswijk
Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op Webhosting, uitgevoerd door R-Creations, tenzij expliciet anders vermeld wordt.
Door verlening van een opdracht aan R-Creations verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 26 november 2015.