Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze leveringsvoorwaarden Grafische Vormgeving en Drukwerkbegeleiding zijn van toepassing op alle offertes van en alle opdrachten aan R-Creations, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09174087, gevestigd Berberislaan 11, 7101 ZR, Winterswijk, in deze algemene voorwaarden nader te noemen: “R-Creations”.
 2. Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kan door afnemer of opdrachtgever (hierna nader te noemen Opdrachtgever) slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door R-Creations schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief. Mededelingen per e-mail worden uitdrukkelijk niet als schriftelijk aanvaard.
 4. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van onderhavige leveringsvoorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
 5. De Opdrachtgever met wie eenmaal (mede) op basis van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepassing van deze voorwaarden op alle latere overeenkomsten tussen hem en R-Creations.


Artikel 2: Offertes en totstandkoming overeenkomsten

 1. Alle offertes van R-Creations, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald, zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De offerte wordt geacht in ieder geval te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand nadat deze is uitgebracht, is aanvaard.
 2. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht R-Creations niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Opdrachtgever.
 3. Opdrachten verleend door en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
 4. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door R-Creations. Als uitdrukkelijke aanvaarding worden slechts aangemerkt een schriftelijke bevestiging door R-Creations dan wel het feitelijke uitvoeren van de overeenkomst.
 5. R-Creations heeft de mogelijkheid om voor en/of tijdens (lopende) opdrachten een percentage van het volledige bedrag alvast in rekening te brengen.
 6. R-Creations heeft de mogelijkheid om voor aanvang van werkzaamheden een (aan)betaling te verlangen.
 7. Onder verstrekte opdrachten of akkoorden op offertes verstaat gebruiker alle manieren waarop deze tot stand zijn gekomen zowel schriftelijk als mondeling, zowel via e-mail als telefonisch gecommuniceerd.


Artikel 3: Annulering

 1. De Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat R-Creations met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor R-Creations ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door R-Creations geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die R-Creations reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in artikel 13 is niet mogelijk.


Artikel 4: Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 2. De prijs die R-Creations voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
 5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.
 6. R-Creations behoud zich het recht voor om voor aanvang van werkzaamheden een aanbetaling te verlangen.


Artikel 5: Prijswijzigingen

 1. R-Creations is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten en sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur, databestanden en/of digitale bestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die R-Creations tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 4. R-Creations is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de Opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven.
 5. R-Creations zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
 6. Offerteprijzen zijn gebaseerd op een continue doorloop van een opdracht door het productieproces. Wanneer dit proces stagneert omdat de opdrachtgever achterblijft met informatie of materiaal dan is R-Creations gerechtigd om bij het hervatten van de werkzaamheden de kosten voor inwerktijden in rekening te brengen.


Artikel 6: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in de op de factuur vermelde valuta, binnen een termijn van zeven dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur aangegeven bank- of girorekening van R-Creations.
 2. De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken ontheffen de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting noch schorten zijn betalingsverplichting op.
 3. Betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Bij niet tijdige betaling verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door R-Creations is vereist.
 5. R-Creations is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens aanspraak te maken op betaling van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s, proeven, drukwerk en/of andere werkzaamheden.
 6. De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van R-Creations deugdelijke zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan R-Creations te betalen bedragen. Er zal sprake zijn van deugdelijke zekerheid indien de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en R-Creations op de gestelde zekerheid zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel na het moment van stellen van de zekerheid onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van R-Creations tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
 7. Zodra de Opdrachtgever met betrekking tot enige door hem verschuldigde betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van R-Creations op Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.
 8. Met ingang van de dag waarop Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan R-Creations vanaf de factuurdatum over het door hem verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,2% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt.
 9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met inning van enige vordering door R-Creations op de Opdrachtgever, komen voor rekening van de Opdrachtgever. Onder buitengerechtelijke kosten vallen alle kosten welke R-Creations heeft moeten maken ter zake van inschakeling van deskundigen, daaronder uitdrukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend daartoe beperkt, advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Opdrachtgever zal een en ander op basis van de door R-Creations werkelijk gemaakte kosten, blijkende uit overlegging van facturen, aan R-Creations dienen te vergoeden.


Artikel 7: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

 1. De aflevering geschiedt ter plaatse waar R-Creations zijn bedrijf uitoefent, tenzij anders overeengekomen.
 2. R-Creations is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
 3. De Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door R-Creations te leveren zaken.
 4. De Opdrachtgever verkeert van rechtswege in verzuim, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van R-Creations bij deze ophaalt of, indien aflevering aan het adres van Opdrachtgever is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 5. Iedere levering van zaken door R-Creations aan de Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en kosten.
 6. Indien vervoer (waaronder tevens wordt verstaan transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel) van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen.
 7. Het aannemen door de vervoerder van de door R-Creations aan Opdrachtgever af te leveren zaken, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
 8. R-Creations is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 8 : Leveringstermijn

 1. De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door R-Creations, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door R-Creations mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van R-Creations, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 5 en door het in acht nemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 11 en de leden 1 en 2 van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.
 2. Een door R-Creations opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking.
 3. R-Creations is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
 4. Indien schriftelijk uitdrukkelijk een uiterste termijn van levering is overeengekomen, vervalt deze indien de Opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 17 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud R-Creations in 2 redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 5. Opdrachtgever is eerst gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien R-Creations de te leveren zaken of de te verrichten werkzaamheden niet binnen een door de Opdrachtgever, na een overschrijding van de termijn, schriftelijk aangezegde redelijke termijn alsnog geleverd of verricht heeft.
 6. Bij niet-naleving door de Opdrachtgever van het in dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door R-Creations nodig is. R-Creations is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal R-Creations de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

 

Artikel 9: Onderzoek bij aflevering

 1. De Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of R-Creations de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden R-Creations er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
 2. De Opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 dagen na aflevering.
 3. R-Creations is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 5. Indien de in het tweede lid van dit artikel bedoelde termijn van 7 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van R-Creations voor de Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
 6. De prestatie van R-Creations geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.


Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst

 1. De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door R-Creations niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke data.

 

Artikel 11: Zet-, druk- of andere proeven

 1. De Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van R-Creations ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed (doch in ieder geval binnen twee weken na verzending door R-Creations aan Opdrachtgever) gecorrigeerd of goedgekeurd aan R-Creations terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat R-Creations de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. R-Creations is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.


Artikel 12: Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal, zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: bij een oplage tot 20.000 eenheden: 10% en bij een oplage van 20.000 en meer: 5%.
 5. Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan.
 6. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
 7. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij R-Creations ter inzage. R-Creations zal de Opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
 8. Afwijkingen in de overige door R-Creations gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van 3 deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij R-Creations ter inzage. R-Creations zal de Opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.


Artikel 13: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

 1. Een overeenkomst tot vervaardiging van een periodieke uitgave geldt voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging door middel van een per aangetekende met ontvangstbevestiging verzonden brief worden beëindigd met inachtneming van de in lid 2 van dit artikel genoemde opzegtermijn.
 2. De in lid 1 bedoelde opzegtermijn is één jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
 3. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.
 4. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabricaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.
 5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.


Artikel 14: Rechten van intellectuele eigendom

 1. De Opdrachtgever garandeert R-Creations, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de Opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, van welke aard dan ook.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart R-Creations, zowel in als buiten rechte, voor alle aanspraken die derden krachtens wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 3. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is R-Creations gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat R-Creations door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal R-Creations de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft R-Creations steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken daaronder begrepen doch niet uitsluitend daartoe beperkt: kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden of digitale bestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie en hulpmiddelen, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 5. De door R-Creations volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, alsmede een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor R-Creations bestaat, niet zonder diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 6. De Opdrachtgever verkrijgt na levering door R-Creations het niet exclusieve recht tot gebruik van de door R-Creations in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken
 7. Het in het voorgaande lid bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
 8. Opdrachtgever zal slechts gerechtigd zijn tot verveelvoudiging van de zaken in de zin van dit artikel nadat hij daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verkregen van R-Creations, al dan niet tegen betaling van een licentievergoeding.


Artikel 15: Eigendom productiemiddelen alsmede eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

 1. Alle door R-Creations vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van R-Creations, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
 2. R-Creations is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken aan de Opdrachtgever af te geven en evenmin is hij gehouden deze voor de Opdrachtgever te bewaren, tenzij R-Creations en de Opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door R-Creations zullen worden bewaard, in welk geval de bewaring geschiedt voor risico van Opdrachtgever en maximaal voor de duur van een aar, terwijl R-Creations niet instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
 3. De eigendom van de door R-Creations geleverde zaken blijft bij R-Creations en gaat pas over op de Opdrachtgever na volledige betaling door Opdrachtgever van alles wat Opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst inzake door R-Creations geleverde of te leveren zaken of door R-Creations te verrichten werkzaamheden dan wel bij wijze van schadevergoeding wegens eigen tekortkomingen aan R-Creations verschuldigd is of wordt. Een retentierecht op de geleverde zaken komt Opdrachtgever niet toe.
 4. Het risico voor de door R-Creations geleverde zaken berust bij Opdrachtgever vanaf het moment dat de feitelijke levering aan Opdrachtgever heeft plaatsgevonden. Het risico voor niet geleverde zaken berust bij Opdrachtgever zodra Opdrachtgever door R-Creations is medegedeeld dat deze zaken te zijner beschikking staan.
 5. Opdrachtgever is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de zaken waarvan de eigendom nog bij R-Creations berust zorg te dragen en is niet gerechtigd deze zaken aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, behoudens voor zover dat geschiedt binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf en hij aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens R-Creations heeft voldaan.


Artikel 16: Eigendom Opdrachtgever, pandrecht

R-Creations zal de door de Opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

 1. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de Opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 2. De Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan R-Creations van kopij, tekening ( en), ontwerp(en), fotografische opname(n) of een ander soort informatiedrager(s), een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door R-Creations worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de Opdrachtgever R-Creations, op verzoek, tegen vergoeding van materiaalkosten, een nieuw exemplaar te verstrekken.
 3. De Opdrachtgever verleent R-Creations pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met R-Creations door hem in de macht van R-Creations worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan R-Creations verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke mede schulden daaronder begrepen.

Artikel 17: Door de Opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

 1. Indien de Opdrachtgever met R-Creations is overeengekomen dat de Opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De Opdrachtgever zal hiertoe instructies van R-Creations vragen.
 2. De Opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De Opdrachtgever zal hiertoe de opgave van R-Creations vragen. De Opdrachtgever staat er voor in, dat R-Creations een voldoende hoeveelheid zal ontvangen.
 3. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door R-Creations houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
 4. R-Creations is niet gehouden de van de Opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
 5. R-Creations kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor R-Creations onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de Opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan R-Creations getoonde monster en het later door de Opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of producten.
 6. R-Creations staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de Opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en geen deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan R-Creations niet aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, en evenmin voor het beschadigen van door hem van de Opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, lijm, laminaat, vernis of anti-smetpoeder.
 8. De Opdrachtgever is gehouden R-Creations tijdig bij het ter hand stellen van materialen en producten op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
 9. R-Creations is gerechtigd over de resten van de door de Opdrachtgever aangeleverde producten en materialen (zoals snijafval en dergelijke) te beschikken als waren deze zijn eigendom.
 10. De Opdrachtgever is op verzoek van R-Creations gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de resten van de door de Opdrachtgever aangeleverde materialen en producten bij R-Creations af te halen.


Artikel 18: Overmacht

 1. Tekortkomingen van R-Creations in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
 2. Tekortkomingen van R-Creations in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulp-personen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan R-Creations toe te rekenen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.


Artikel 19: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van R-Creations uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 2. R-Creations is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren; evenmin is R-Creations aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de Opdrachtgever.
 3. R-Creations is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de Opdrachtgever ontvangen en door R-Creations te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de Opdrachtgever R-Creations niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 4. Indien R-Creations ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de Opdrachtgever dan wel deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en R-Creations alles vergoeden hetgeen hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 20: Ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, een verzoek tot het op hem van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen indient, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, dan wel indien sprake is van zodanige omstandigheden dat gevreesd kan worden dat Opdrachtgever niet in staat zal zijn aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, heeft R-Creations het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar zijn keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. R-Creations is tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke, aan Opdrachtgever gerichte verklaring indien:
  Opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs inclusief de verschuldigde rente en kosten geheel of gedeeltelijk te voldoen, en
  Opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen.
 3. Het in het voorgaande lid vermelde verzuim treedt in na verstrijking van 5 dagen nadat Opdrachtgever door R-Creations schriftelijk in gebreke is gesteld.
 4. Indien de overeenkomst ontbonden wordt krachtens hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel, is Opdrachtgever 60% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd het recht van R-Creations om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding als in lid 2 van dit artikel bepaald, vervallen alle ontvangen termijnen als schadevergoeding ten gunste van R-Creations, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om de in de eerste volzin van dit lid vermelde 60% van de overeengekomen prijs aan R-Creations te voldoen.
 5. Opdrachtgever is slechts tot ontbinding bevoegd in de gevallen die in deze voorwaarden worden genoemd en alsdan niet dan na betaling aan R-Creations van alle op dat ogenblik al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.


Artikel 21: Partiële nietigheid

 1. Mocht enig deel van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig, althans onverbindend verklaard worden, dan blijven zowel de overeenkomst als de algemene voorwaarden voor het overige gedeelte onverkort van toepassing.


Artikel 22: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

 1. De overeenkomst tussen R-Creations en de Opdrachtgever wordt, bij uitsluiting, beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Eventuele uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen, bij uitsluiting, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op:

R-Creations
Berberislaan 11
7101 ZR Winterswijk
Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op Webhosting, uitgevoerd door R-Creations, tenzij expliciet anders vermeld wordt.
Door verlening van een opdracht aan R-Creations verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 26 november 2015.